ПОЗИЦИЯ 3:

Чертеж 1

Чертеж 2

Чертеж 3

Чертеж 4

Сертификат за ЕЕ

АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - челна страница

АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ - ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ДОКЛАД ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Обследване за ЕЕ

РЕЗЮМЕ НА ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНО ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДА